azm

Dobrodošli v VGC Skupaj

Večgeneracijski center SKUPAJ, predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih. Vodilni partner projekta je Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Večgeneracijski center v okviru Ljudske univerze Kočevje poteka na več lokacijah, in sicer v občini Sodražica, Kostel in Kočevje. Naštete občine so sofinancerji projekta.

V mesecu februarju 2018 vabijo na tečaj slovenščine za tujce, tečaj ruščine za začetnike, učne urice za osnovnošolce, otroke in starše pa toplo vabijo na ustvarjalnice v času počitnic, kjer bodo ustvarjali z različnimi materiali in spoznavali ogrožene vrste ptic na Kočevskem.

Continue reading “Dobrodošli v VGC Skupaj”

azm

Obisk ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na Cene Štupar – CILJ

Leto dni po odprtju Večgeneracijskega centra Ljubana – N’šPlac je ponovno Cene Štupar – CILJ obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak ter si ogledala, kako je v tem letu N’šPlac zaživel in postal del vsakdana občanov Ljubljane.

 

Continue reading “Obisk ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na Cene Štupar – CILJ”

azm

Zaključek projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

Na Ljudski univerzi Kočevje so z mesecem decembrom 2017 zaključili projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (Early Marriage Prevention Network), s katerim so od marca 2016 izvajali aktivnosti za osveščanje s področja preprečevanja zgodnjih porok. V kočevskih osnovnih šolah so tako v šolskem letu 2016/2017 v delavnice vključili 120 otrok in jim posredovali znanja, kako graditi odnose na enakopravnosti med spoloma, kako prepoznati različne oblike nasilja ter kako se ubraniti nezaželenim posledicam zgodnjih porok. Pripravili so poročilo oziroma analizo stanja v Sloveniji v zvezi z zgodnjimi porokami, ki se nanaša na zakonodajo, smernice za delovanje in delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja. V

usposabljanje o zgodnjih porokah so vključili tudi različne strokovnjake, kot so socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije, in jih osveščali o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka. Na terenu kot v prostorih ljudske univerze so izvedli družinska svetovanja, kjer so z družinami identificirali določen problem otroka in pripravili načrt za njegovo rešitev. Prav tako so izvedli dve šoli za starše, ki ju je vodil psiholog Matic Munc, ki je udeležencem na pronicljiv način predstavil pasti in prednosti različnih vzgojnih stilov, delil stališča glede dobrega starševstva in starše motiviral, kako izboljšati njihovo občutljivost na težave svojih otrok. Za dolgoročnost izvajanja določenih vsebin si bodo kljub zaključku projekta prizadevali za njihovo nadaljevanje v sklopu projekta Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje »SONČNA HIŠA«, ki so ga na Ljudski univerzi pričeli izvajati z mesecem oktobrom 2017.

Več info: http://www.lu-kocevje.si/projekt-mreza-za-preprecevanje-zgodnjih-porok/

 

azm

Devet programov pod streho na Ljudski univerzi Kočevje

Izteklo se je koledarsko leto 2017 in z njim še eno uspešno obdobje izobraževalnih programov za zaposlene. Od septembra do decembra so na LU Kočevje v program Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 vpisali 110 udeležencev.

Namen programov je dvig zmožnosti zaposlenih, s katerimi bodo lahko izboljšali svoj položaj na trgu dela. Nizu zaključenih programov so dodali tri jezikovna izobraževanja in šest računalniških tečajev. Udeleženci so pridobili ali nadgradili svoje znanje angleškega in nemškega jezika. Na področju računalništva so poglabljali poznavanje Worda, Excela in ostale programske opreme.

Z izvedbami še niso zaključili. Do konca tekočega šolskega leta načrtujejo vpis v šest jezikovnih tečajev in v deset računalniških tečajev. Prijavite se čim prej in si zagotovite svojo mesto (Sonja Hribar, 051 414 706).

Izobraževanja znotraj omenjenega projekta so za zaposlene brezplačna, saj jih sofinancirate Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in Evropski socialni sklad.

http://www.lu-kocevje.si/pridobivanje-temeljnih-in-poklicnih-kompetenc

/

azm

Brezplačna izobraževanja za brezposelne

Nenehni napredek v tehnologiji in programski opremi, poslovno sodelovanje s tujino ter porast turizma v našem okolju zahtevajo kompetence na področju znanja tujih jezikov in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako za delo kot za samostojno učenje in napredovanje. Z dvigom omenjenih kompetenc se iskalcem zaposlitve povečajo zaposljivost, mobilnost in osebnostni razvoj. S tem se poveča tudi njihovo aktivno delovanje v sodobni družbi in vključenost v vseživljenjsko učenje.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je februarja 2017 znašala 10,9 odstotkov, v istem mesecu v Kočevju 20,6 odstotkov (vir podatkov: ZRSZ). Visoke številke brezposelnosti v naši regiji so vplivale na odločitev, da so se na Ljudski univerzi Kočevje pridružili konzorciju z vodilnim partnerjem Cene Štupar – CILJ in na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili sredstva za izvedbo brezplačnih jezikovnih in računalniških programov ter programa priprav na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka. Ciljna skupina so bile brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so bile napotene na izobraževanja.

Udeleženci so razvili in dvignili splošne jezikovne kompetence in kompetence IK tehnologije, ki jih bodo potrebovali na delovnih mestih zaradi potreb na trgu dela. Glede na raziskavo EU iz leta 2012 več kot polovica zaposlenih v Evropi uporablja tuji jezik na delovnem mestu oz. imajo zaradi znanja tujega jezika boljšo zaposlitev (Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-679_sl.htm).

V obdobju od aprila do oktobra 2017 so na Ljudski univerzi Kočevje izvedli deset programov: osvežitveni tečaj angleščine na ravni A2, tečaj angleščine na ravni B1, dva tečaj nemščine na ravni A1 in en tečaj na ravni A2, dva osnovna tečaja Excel, osnovni tečaj Word, javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle in priprave na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

http://www.lu-kocevje.si/brezplacna-izobrazevanja-za-brezposelne/