O nas

ZLUS na državni ravni predstavlja in zastopa interese ter položaj članic in je tako eden ključnih strokovnih partnerjev za področje razvoja in izvajanja strategije vseživljenjskega učenja ter izobraževanja odraslih.

ZLUS je prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje 22 ljudskih univerz iz cele Slovenije. Slednje so ene najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih, razporejene na celotnem področju Republike Slovenije.

ZLUS je sodobno interesno združenje, ki ga od podobnih združenj novejšega časa, poleg tradicije, loči tudi profesionalno zasnovana organizacija dela.

ZLUS v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom in letnimi programi dela izvaja naslednje aktivnosti:

 • zastopa interese članic;
 • opravlja razvojno-raziskovalno dejavnost;
 • organizira usposabljanja, tematske delavnice, posvete, okrogle mize in druge oblike izobraževanja za svoje članice;
 • opravlja svetovalne in informacijsko dejavnosti za članice;
 • skrbi za pretok informacij med državnimi organi in članicami;
 • sooblikuje nacionalni program na področju izobraževanja odraslih;
 • skrbi za poenotenje in vzdrževanje baze podatkov med članicami;
 • sodeluje in nadzoruje pripravo in izvajanje normativov in standardov na področju izobraževanja odraslih;
 • spremlja novosti v predpisih, aktivnosti pristojnih upravnih organov ter drugih organizacij s področja dela članic;
 • skrbi za založniško dejavnost v sodelovanju s članicami;
 • skrbi za mednarodno sodelovanje;
 • skrbi za kakovost delovanja Zveze ljudskih univerz Slovenije.

Vizija

ZLUS bo še okrepila svojo povezovalno in zastopstveno vlogo za uresničevanje interesov svojih članic in izboljšala svojo prepoznavnost in ugled doma in v tujini ter pripomogla k dvigu pomena vseživljenjskega učenja, s poudarkom na izobraževanju odraslih.

Glavne vrednote za uresničitev vizije ZLUS bodo:

Z

strpnost in medsebojno spoštovanje

Z

poštenost, kakovost in natančnost

Z

pravočasna odzivnost

Z

ustvarjalnost

Z

optimizem in usmerjenost v prihodnost

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo ZLUS je povezovanje, predstavljanje in zastopanje interesov svojih članic za krepitev pomena in vlog članic ter promocije vseživljenjskega učenja s poudarkom na izobraževanju odraslih.

ZLUS si bo tudi v bodoče prizadevala za:

Z

pospeševanje in

Z

razvijanje področja izobraževanja odraslih na temelju sodobnih andragoških spoznanj ter na evropskih strateških opredelitvah in razvojnih ciljih.

Za uspešen razvoj, izvedbo programskih nalog in postavljenih ciljev se ZLUS povezuje z različnimi institucijami in partnerji na lokalni, regionalni ter državni ravni. Prav tako sodeluje s številnimi tujimi nevladnimi organizacijami, ljudskimi univerzami iz drugih evropskih držav in njihovimi združenji.

Zgodovina

Na pobudo Zveze sindikatov in Zveze Svoboda so delavske in ljudske univerze leta 1959 ustanovile krovno asociacijo z imenom Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije, ki je ob nastanku združevala 78 članic. Njeno glavno poslanstvo je bilo ob ustanovitvi zagotavljanje:

Z

strokovne,

Z

programske,

Z

organizacijske,

Z

andragoške in

Z

metodološke pomoči delavskim in ljudskim univerzam.

Med letoma 1960 in 1991 je bila najpomembnejša krovna organizacija, ki je povezovala izvajalske organizacije na področju izobraževanja odraslih. Odigrala je izredno pomembno vlogo na področju razvoja andragogike, sistema izobraževanja odraslih in razvoja kakovosti na področju izobraževanja odraslih.

Njena konceptualna, vsebinska in organizacijska naravnanost v letih pred nastankom nove države Slovenije je bila v razvoju andragogike, sistema izobraževanja odraslih in razvoja kakovosti na področju izobraževanja odraslih.

V 90. letih 20. stoletja je tudi Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije, tako kot nova država Slovenija, preživela obdobje tranzicije in organizacijsko, finančno ter programsko prestrukturiranje. K temu so pripomogle tudi velike sistemske, normativne in finančne spremembe na nacionalnem nivoju:

 • pojav izobraževalnega trg na področju izobraževanja odraslih,
 • proces privatizacije in pojav zasebnih izobraževalnih organizacij,
 • priprava in sprejem nove sistemske zakonodaje, med drugim Zakona o izobraževanju odraslih,
 • ustanovitev Andragoškega centra Slovenije kot osrednje razvojno-raziskovalne institucije na področju izobraževanja odraslih,
 • sprememba sistema financiranja izobraževanja odraslih s prehodom na programsko-projektno financiranje ter kombinacijo financiranja preko javnih razpisov in financiranja infrastrukturnih dejavnosti.

Tako se je Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije preimenovala v Zvezo ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in na novo opredelila svoje poslanstvo, razvojno strategijo, naloge in strateške cilje.

Hkrati je na koncu 90. let 20. stoletja uspela preseči razvojno krizo v obliki osipa članstva, zmanjšanja števila profesionalno zaposlenih delavcev v strokovni službi ZLUS, programsko in finančno reorganizacijo. Tako je ZLUS med letoma 2002 in 2004 reorganizirala strokovno službo, članstvo in program dela v obliki projektnih nalog.

Na tak način je ponovno pridobila in okrepila svoje mesto pomembnega strateškega in strokovnega partnerja državnim organom ter strokovnim institucijam na nacionalnem nivoju.

Dostopnost