Usposabljanje svetovalcev in pilotno uporabo kariernoosebnostnega vprašalnika MOIS (model osebnosti in sposobnosti) v karierno svetovalnem procesu

Cilji aktivnosti in pristopi za njihovo doseganje

Cilji aktivnosti so:

  • Validacija karierno-osebnostnega vprašalnika MOIS na numerusu najmanj 200 respondentov/uporabnikov storitev Ljudskih univerz
  • Izpolnitev K-O vprašalnika in individualna povratna informacija udeležencem usposabljanja1 (zajema celostno povratno informacijo o rezultatih, pogovor in postavitev rezultatov v kontekst, ozaveščanje (motečih) vzorcev, sklepne ugotovitve in usmeritve za prihodnji osebni in profesionalni razvoj).

Celodnevna delavnica 1

  • Teoretska zasnova K-O vprašalnika – prvi del dimenzije in postavke pri Modelu osebnosti in sposobnosti (MOIS), drugi del Karierna sidra (Schein).
  • Osebna izkušnja udeležencev usposabljanja, učenje konkretne uporabe K-O vprašalnika
  • Delo v parih oz. manjših skupinah, diskusija, sklep in napotki za nadaljevanje usposabljanja in delo na konkretnih študijah primera.
  • Študija primera –  25 krat superviziranje oz. mentoriranje na konkretnem primeru, ki ga udeleženec usposabljanja opravlja na svojem delovnem mestu. Pregled pisnega poročila o opravljenem kariernem svetovanju s pomočjo pripomočka K-O vprašalnika ter povratna informacija o ustreznosti in možni nadgradnji, usmeritvah za nadaljnje delo in uporabo v praks

Celodnevna delavnica 2

  • Poglobitev teoretskega razumevanja in praktične uporabe K-O vprašalnika, tudi skozi osebo izkušnjo in študijo primera iz prve stopnje usposabljanja
  • Delo po skupinah – igra vlog (svetovalec, svetovanec, opazovalci) – (pri tem delu sodelujeta (vsaj) dva izvajalca oz. supervizorja!)
  • Skupna analiza in sklepna diskusija; predstavitev primerov iz igre vlog – analiza in evalvacija dela svetovalcev, samorefleksija svetovancev, mnenje in napotki  opazovalcev.
  • Sklep in ugotovitve usposabljanja ter napotki in možne prihodnje nadgradnje.

Zaključne študije primera (3 študije oz. po potrebi): Gre za podoben način dela kot na prvi stopnji, kjer supervizor oziroma mentor na konkretnem primeru in skozi pisno predstavitev študije primera pregleda proces podajanja povratne informacije in uporabo K-O vprašalnika kot podlage za karierno svetovalni proces. Storitev zajema natančna navodila kako študijo primera pripraviti, pregled študije in popravke ter skupno diskusijo o zapisanem primeru. Ko udeleženec usposabljanja dokaže samostojnost in kompetentnost pri uporabi K-O vprašalnika, (strokovni) vodja KC UP poda zaključno mnenje in odobri izdajo certifikata za samostojno uporabo K-O vprašalnika MOIS, v karierno svetovalnem procesu

Opis vsebine

LU kot nosilci dveh projektov Svetovanja za zaposlene in Dvig splošnih in poklicnih kompetenc se pri svojem delu soočamo z novimi izzivi, kako kvalitetno in strokovno pristopati k svetovanju, katera orodja uporabljati pri svojem delu, kako komunicirati z naročnikom in zaposlenimi. Svetovalci pri LU se soočajo s pomanjkanjem pravih orodij za kvalitetno svetovanje in usmerjanje v izobraževanje. primernih pravih orodij omogoča svetovalcu samozavestnejši pristopi in kvalitetnejšo svetovanje. Iz dobljenih rezultatov lažje popišejo oziroma naredijo popis kompetenc. iz kvalitetnega popisa lahko posamezniku svetujejo pri razvoju osebne kariere.

Univerza na Primorskem je v okviru ESS projekta razvila Model osebnosti in sposobnosti (MOIS). S spletnim karierno-osebnostnim vprašalnikom želijo uporabnikom Kariernega centra, predvsem tistim, ki se odločijo za karierno svetovanje, ponuditi orodje, ki jim bo v pomoč pri samospoznavanju ter bo hkrati kariernemu svetovalcu ponudilo informacije in iztočnice za svetovalni razgovor.

MOIS omogoča, da so uporabniki storitev soočeni z nekaterimi vprašanji o sebi in povabljeni k razmisleku, za katerega si pogosto ne vzamemo časa. Namen vprašalnika ni natančna psihodiagnostika uporabnika, ampak bolj vzpodbuda k razmisleku o sebi, ki jo nadaljujemo na prvem srečanju kariernega svetovanja, ko uporabnik ob pomoči kariernega svetovalca odkriva lastno poslanstvo, svoje potenciale in morebitne šibkejše vidike in priložnosti za osebni razvoj. Vprašalnik osvetljuje posameznikov pogled nase (introspekcija) in pogled na svet (ekstraspekcija) oboje zaznava kot trenutno stanje, ne kot nekaj kar je statično in nespremenljivo. Tako nikakor ne more biti rezultat vprašalnika etiketiranje posameznika, ampak le informacija o temu kje se trenutno nahaja in kakšen je njegov najbolj smiseln korak naprej.

Informacije, ki jih karierni svetovanec dobi o uporabnikovi samo-učinkovitosti, optimizmu, čustvenosti, empatiji, ciljni usmerjenosti ipd. se sestavijo v avtentičen »profil« vsakega svetovanca in bistveno krajšajo čas, ki je sicer potreben za spoznavanje svetovanca in vzpostavitev svetovalnega odnosa.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This