Usposabljanje strokovnih delavcev za delo v programih vseživljenjskega učenja zapornikov

Cilji aktivnosti in pristopi za njihovo doseganje

Cilji:

 • Strokovnim delavcem – učiteljem v programih vseživljenjskega učenja v zaporih zagotoviti kakovostno in celostno podporo pri njihovem izobraževanju in učenju v zaporih
 • obnoviti, poglobiti in nadgraditi kompetence in temeljna znanja ter razviti spretnosti in veščine, ki bojo učiteljem omogočale lažje in boljše delo, obvladovanje situacij pri učenju zapornikov ter načrtovanje, organiziranje in evalviranje izobraževanja v zaporih
 • senzibilizirati učitelje za razumevanje in sprejemanje drugačnosti učnega okolja in ciljne skupine ter razvijati spretnosti in veščine za delo z zaporniki z namenom spodbujati jih in jim pomagati na poti učinkovitega izobraževanja
 • seznanitev z obstoječimi praksami, projekti, programi, kurikuli na področju vseživljenjskega učenja v zaporu.
 • sodelovati z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij in strokovnimi delavci v zaporih pri razvoju programa
 • sodelovati z izobraževalnimi organizacijami, šolami, (nevladnimi) organizacijami in posamezniki, ki poučujejo v zaporih pri naboru udeležencev: svetovalno delo pred vključitvijo v izobraževanje, ugotavljanje izobraževalnih potreb zainteresiranih posameznikov,
 • povezati čim več izvajalcev izobraževanja zapornikov v zaporih v nacionalno omrežje ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno delovanje vseh subjektov na področju izobraževanja zapornikov v zaporih
 • Promovirati program preko ZLUS in preko spletnih strani posameznih ljudskih univerz – izvajalk programa in FB kanala ZLUS.

Faze / pristopi za doseganje ciljev:

 • oblikovanje delovne skupine ZLUS, povezovanje z akterji in nabor ustreznih strokovnjakov v posameznih lokalnih / regionalnih okoljih LU, Izvajanje andragoških pogovorov s timi predavateljev z namenom poznavanja ciljev programa in celotne vsebine novega programa
 • razvoj programa usposabljanja
 • promocija in obveščanje javnosti o programu
 • informiranje in svetovanje pred vključitvijo v usposabljanje
 • pilotno izvajanje v obsegu 50-ih šolskih ur
 • spremljanja in evalvacija (zasnova vprašalnikov) ter izvajanje sprotne in zaključne evalvacije pilotne izvedbe
 • priprava zaključnih smernic v obliki poročanja financerju.

Opis vsebine

Program usposabljanja tako obsega 50-urno usposabljanje, ki je namenjeno učiteljem in drugim zunanjim strokovnjakom, ki poučujejo oz. delajo na področju vseživljenjskega učenja zapornikov. Potekal bo v organizirani obliki, s pomočjo e-učenja in projektnega dela. Osredotočal se bo na štiri tematske sklope:

 • Komunikacija in skupinsko delo v zaporih
 • Zakonodaja in normativne podlage, ki urejajo vseživljenjsko učenje v zaporih
 • Posebnosti ciljne skupine zapornik v vseživljenjskem učenju
 • Aktivne metode in oblike dela z zaporniki za njihovo učinkovito vseživljenjsko učenje in reintegracijo v družbo in na trg dela

Udeleženci usposabljanja si s tem razširijo pedagoško-andragoško znanje, poznavanje posebnosti učenja in dela s ciljno skupino zaporniki, spoznajo psihološke posebnosti in dejavnike uspešnega učenja v zaporih, pridobijo znanja in veščine komuniciranja z zaporniki v specifičnem okolju (zapor), nadgradijo znanje o načrtovanju učnega procesa in pripravi učne ure glede na posebnosti udeležencev in specifike okolja (zapor), osvežijo in poglobijo vedenje o aktivnih učnih metodah, oblikah in strategijah poučevanja z upoštevanjem posebnosti okolja in ciljne skupine ter razširijo in poglobijo svoje znanje o zvrsteh andragoškega svetovalnega dela in o vlogah, znanju in spretnostih, ki jih mora imeti učitelj kot svetovalec v procesu izobraževanja zapornikov, spoznajo zakonodajne in normativne okvire, ki urejajo izobraževanje zapornikov v zaporih ter usvojijo osnove poznavanja znanja s področja digitalne komunikacije in e-učenja.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This