Razvoj in implementacija programa splošnega neformalnega izobraževanja z naslovom: Mednarodna poslovna komunikacija (MPK)

Cilji aktivnosti in pristopi za njihovo doseganje

  • Ponovni pregled vsebine programe, ciljev in predmetnika ter ponovna aktivacija delovne skupine ZLUS za pripravo izobraževalnega programa MPK.
  • Ponovni posvet s centralno službo zavoda za zaposlovanje, po potrebi društvom kadrovskih delavcev, mladinskimi organizacijami, službami za razvoj zaposlenih v podjetjih in drugo zainteresirano javnostjo.
  • Promocija programa preko ZLUS in preko spletnih strani posameznih ljudskih univerz – izvajalk programa in FB kanala ZLUS.
  • Sodelovanje z ISIO-središči in ZRSZ pri naboru ustrezne ciljne skupine; svetovalno delo pred vključitvijo v izobraževanje, ugotavljanje izobraževalnih potreb zainteresiranih posameznikov, priprava kariernih načrtov vključenih ipd.
  • Nabor ustreznih strokovnjakov v posameznih lokalnih / regionalnih okoljih LU, po potrebi izmenjava strokovnjakov v smislu mobilnega poučevanja ipd. Izvajanje andragoških pogovorov s timi predavateljev z namenom poznavanja ciljev programa in celotne vsebine novega programa.
  • Pilotno izvajanje v obsegu 100-ih šolskih ur.
  • Načrtovanje nacionalno enotnega spremljanja in evalvacije (zasnova vprašalnikov) ter izvajanje sprotne in zaključne evalvacije pilotne izvedbe pri posameznih izvajalcih.
  • Priprava zaključnih smernic v obliki poročanja financerju.

Opis vsebine

Program MPK zajema 100-urno intenzivno usposabljanje, ki je namenjeno osebam, ki želijo delati v podjetjih, ki mednarodno poslujejo, jim pa manjkajo znanja, veščine in kompetence za uspešno sporazumevanje v mednarodnem okolju. Udeleženci izobraževanja si s tem razširijo možnosti tudi za iskanje dela v tujini. V programu, ki je namenjen brezposelnim in zaposlenim z zaključeno 6/1, 6/2 in / ali 8. stopnjo, pridobijo znanja iz komunikacije v medkulturnem poslovnem okolju, poslovne angleščine, kakor tudi pridobivanje registra v angleškem jeziku, povezanega z osnovno projektno dokumentacijo, znanja digitalne komunikacije za sporazumevanje v mednarodnem okolju in znanja za inovativne predstavitve v mednarodnem poslovanju. Cilj programa pa je tudi povezovanje mladih diplomantov z organizacijami/podjetji, saj si udeleženci tekom programa izberejo organizacijo/podjetje in zanj pripravijo inovativno predstavitev podjetja ali izdelka.

Vsebina programa bo izhajala iz podatkov, da je med vsemi registrirano brezposelnimi osebami približno 16 % brezposelnih oseb z visokošolsko izobrazbo prve, druge ali tretje stopnje izobrazbe. Ta podatek govori v prid vključevanju brezposelnih oseb v programe, ki nudijo aktualno, inovativno in ozko specialno temo izobraževanja. Po drugi strani pa – npr. po podatkih Manpower iz 2013 – tudi delodajalci težko najdejo ustrezen kader, poleg tega je zelo visok delež mladih zaposlen za določen čas (projektno, javna dela, usposabljanja na delovnem mestu, nadomeščanja, pripravništva ipd.), kar poveča zanimivost vključevanja že zaposlenih mladih v novo usposabljanje. V času prijave projekta ne razpolagamo s podatkom, da bi razen usposabljanja za vodjo projekta (tudi z možnostjo pridobitve NPK) in vodjo projektne naloge obstajala kakšna druga ponudba izobraževanja za mlade z več kot srednješolsko izobrazbo, ki iščejo projektno znanje, znanje tujega jezika s poslovno projektno terminologijo, digitalnimi veščinami na napredni višji ravni ter z neposrednim povezovanjem z delodajalci.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This