Konferenca 2017

Poročilo konference tudi v ACS-ovih novičkah

V tokratni, dvojni poletni števiki  e-Novičk Andragoškega centra Slovenije lahko preberete tudi o ZLUS-ovi konferenci: Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba? Več na strani 25.

Sklepi konference »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?«

V aprilu sta Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije organizirala konferenco »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?«

Glavni namen je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dogodek sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Po uvodnih nagovorih (mag. Bojan Hajdinjak. Predsednik ZLUS-a, mag. Aleš Vidmar iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, mag. Katja Dovžak iz MIZŠ, ga. Polona Šega iz MDDSZ) so primere dobrih praks iz kompetenčnih centrov predstavila podjetja (Martina Krajnc, vodja službe za pravo, kadre in splošne zadeve, Snaga Maribor, Petra Furlan Dodič, vodja sektorja za kadrovske in splošne zadeve, Intereuropa, Vanja Budna Evačič, Vodja izobraževanja in usposabljanja Helios) ter izobraževalci (Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina, mag. Maja Radinovič Hajdič, Ljudska univerza Jesenice, Maja Rotar, Cene Štupar – CILJ).

V drugem delu so organizatorji in udeleženci konference prevzeli aktivno vlogo odkrivanja pasti in posledično rešitev za učinkovit razvoj kadrov v podjetjih. Skozi konstruktivni pogovor so udeleženci napisali priporočila ministrstvom ob pripravi novih ukrepov in prišli do novih spoznanj.

Navajamo le nekatera:

 • Obseg, raznolikost ter kakovost dela ljudskih univerz in drugih izobraževalcev odraslih, je pozitivno presenetila predstavnike iz gospodarstva.
 • Krepitev tiste kompetence posameznika, ki koristijo obema (delodajalcu in zaposlenemu). Nadgradnja poklicno specifičnih kompetenc, znanja jezikov, mehkih in IKT kompetenc.
 • Za gospodarstvo so smiselni krajši, prilagojeni – tailor made programi s posluhom za zaposlene ter manj administrativno zahtevni.
 • Izobraževanja razširiti tudi na druge ciljne skupine zaposlenih.
 • Vlaganje v inovativnost in v mlade (preprečiti beg možganov).
 • Opuščanje neučinkovitih programov.
 • Razvoj kompetenc za krožno gospodarstvo (kaj potrebujemo namesto kaj želimo).
 • Promocija deficitarnih poklicev pri mladih in sistemsko urejanje vpisov v gimnazije in »popularne« študije.
 • Kompetenčni centri naj se še krepijo, upoštevajoč vidik podjetja.

Glavno spoznanje je, da sta razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa neizbežno povezana.

Daljše poročilo in dostop do prezentacij so vam na voljo na spodnji povezavi.

Zaključki konference

Na konferenci smo:

 • ugotavljali, kako sta lahko razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa BOLJE POVEZANA,
 • iskali REŠITVE, ki prispevajo k doseganju poslovnih ciljev in višji dodani vrednosti,
 • preučili kako lahko izobraževanje, podporno okolje in sredstva evropskega strukturnega sklada PRIPOMOREJO,
 • udeležence preko predavanj in delavnic seznanili kako pristopiti k podjetjem, kakšna mora biti priprava, kaj jim ponuditi, kako MOTIVIRATI zaposlene k vseživljenjskem učenju,
 • omogočili aktivno IZMENJAVO informacij med gospodarstveniki, javnimi institucijami (MIZŠ, ACS, Javni sklad…) in izobraževalci ter
 • predstavniki kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
 • predstavili PRIMERE dobrih praks.
 • pripravili PREGLED dveh projektov, ki jih MIZŠ sofinancira s pomočjo ESS (Dvig poklicnih kompetenc in Svetovanje za zaposlene) ter projekta, ki jih sofinancira MDDSZ s pomočjo ESS (Kompetenčni centri za razvoj kadrov)
 • spodbujali sodelovanje in zmagovalno miselnost, da skupaj ZMOREMO,
 • skupaj pripravili PREDLOGE za Ministrstvo za naslednje programsko obdobje.

Organizatorja:

Konferenca je bila izvedena s podporo Evropskega socialnega sklada, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Program

PRVI DAN – torek, 18. 4. 2017

9.00 – Uvodni pozdravi Katja Dovžak, MIZŠ, predstavnik MDDSZ/SKLAD, Bojan Hajdinjak, ZLUS

9.30 – 11.00 – Potrebe po razvoju znanj in kompetenc v gospodarstvu danes in jutri

 • Naši zaposleni – Ambasadorji čistega in zdravega okolja, Martina Krajnc, vodja službe za pravo, kadre in splošne zadeve, Snaga Maribor, Kompetenčni center EKO Profili/KROG 15′
 • Razvoj zaposlenih v (in po) Kompetenčnem centru Logistika, Petra Furlan Dodič, vodja sektorja za kadrovske in splošne zadeve, Intereuropa 15′
 • Helios akademija, Sistem izobraževanja skupine Helios, Vanja Budna Evačič, Vodja izobraževanja in usposabljanja Helios, Kompetenčni center za kadre kemijske industrije 15′

Diskusija v skupinah:

 • Katera znanja potrebujejo delodajalci danes in katera so znanja in poklici prihodnosti?
 • Katere oblike ugotavljanja potreb so najbolj uporabljene oz. primerne?
 • Katere oblike usposabljanj oz. pridobivanje so primerna z vidika zaposlenih in delodajalcev?

10.30 – 11.00 – Odmor za kavo

11.30 – 13.00 – Usposabljanja: ‘Od odprave deficitov do vrhunskih kadrov’

 • Povezovanje z gospodarstvom in lokalnim okoljem, Eva Mermolja, LU Ajdovščina
 • Svetovanje po modelu ISIO – LU Jesenice, mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice
 • Kompetence v luči kariernega razvoja, Maja Rotar, Cene Štupar – CILJ

13.00 – 14.00 – Odmor za kosilo

14.00 – 18.00 – Trening: »ODLIČNA PREZENTACIJA – Z NAVDUŠENJEM IN PREPRIČLJIVOSTJO iz programa »Kadrovnik s karizmo« Branko Žunec, BMC international.

Program treninga je pripravljen posebej za vse, ki potrebujejo VEČ ENERGIJE, ODLOČNOSTI in UČINKA v svojih nastopih in prezentacijah. Program vsebuje preko 10.000 ur nastopov in izkušenj, ki so skrbno »zapakirane« v učne vsebine in koncepte, ki jih lahko takoj uporabite v praksi – obenem pa si povečate energijo v nastopanju!

 • Kako začeti, da pritegnete interes in polno pozornost občinstva/odločevalcev?
 • Kako prenesti ključna sporočila tako, da prepričajo in navdušijo?
 • Kako prenesti lastno navdušenje in energijo na vse ostale v prostoru?
 • Kako doseči želeni učinek – izpolnitev namena in cilja prezentacije?

19.30 – Druženje ob večerji

DRUGI DAN – sreda, 19. 4. 2017

9.00 – 13.00 – Delavnica: »Usposabljanje kot podporno orodje za učinkovito doseganje poslovnih rezultatov« iz programa DEVELOR Tadej Petek, MBA, mednarodni IAF facilitator, senior trener in svetovalec, direktor podjetja Develor Slovenija, uradno certificiran za merjenje učinka usposabljanj po mednarodno priznani metodi KirkpatrickTM.

Kadrovski strokovnjaki in organizatorji usposabljanj kot strateški partnerji vodstvu podjetja vedo, da bodo le zavzeti zaposleni dosegali najboljše rezultate in s tem razvijali pozitivno uporabniško izkušnjo svojih strank oz. uporabnikov! Kadrovski strokovnjak, kot tesen sodelavec ali član vodstva podjetja, želi opolnomočene zaposlene, ki so v stiku s stranko, razvite sisteme vodenja, razvite vodstvene veščine vodij in učinkovite poslovne procese.

Predstavljena bodo izhodišča, principi in koncept, ki zagotavlja uspeh in rezultat, ko se delovna okolja odločijo za sistemski razvoj zaposlenih z merljivimi in izmerjenimi učinki, katerega osnovni princip je mednarodno priznan sistem merjenja učinkov usposabljanj KirkpatrickTM ter kako videti in pokazati vrednost investicij v usposabljanja s pomočjo konkretnih, merljivih dokazov (primeri).

10.30 – 11.00 – Odmor za kavo

13.00 – 14.00 – Odmor za kosilo in kavo

14.00 – 15.30 – Zaključki: »Kako (skupaj in bolje) naprej?«

 • Katera znanja bodo potrebovali zaposleni in podjetja v bližnji prihodnosti?
 • Katere programe moramo izvajati in kako jih lahko prilagodimo čim bolj potrebam posameznika in podjetij?
 • Oblikovanje priporočil ministrstvu za naslednje programe

Zaključki konference

Katera znanja bodo potrebovali zaposleni in podjetja v bližnji prihodnosti?

 • Nabor splošnih in poklicnih kompetenc – specifična, krajša znanja za opravljanje določenih del / poklicev
 • Znanja mehkih kompetenc ( komunikacija, timsko delo, reševanje konfliktov )
 • Operativna, tehniška znanja, ki jih je možno hitro pridobiti ( poklicna)
  Znanja za kvalitetnejše, zdravo življenje ( posledice preobremenjenosti, obvladovanje stresa, osebni menedžment)
 • Kompetenca: krožno gospodarjenje, prilagodljivost, učljivost
 • Vlaganja v praktično delo
 • Vodja s srcem – vodja, ki jim je mar
 • Ozaveščanje o njihovem primanjkljaju in izobraževanje na to temo; specializacija znanj za konkretno delo
 • Sposobnost prepoznavanja potreb zaposlenih ter uporaba sredstev za motivacijo zaposlenih
 • Multi tasking
 • Računalniška znanja (digitalizacija, IKT )
 • Skrb in nega za bolne in ostarele ( bolničarji, medicinske sestre, socialni oskrbovanci na domu)
 • Obvladovanje sprememb, prilagajanje
 • Prešolanje obstoječega kadra
 • Ekološka znanja
 • Poklici s področja naravoslovja
 • Jeziki
 • Dodatna prodaja
 • Vzgajanje staršev za odgovornost, pošteno delo,..
 • Kako biti več funkcionalno mobilen znotraj istega ali različnih podjetij
 • Preskok na drugačen način razmišljanja ( motivacija za usposabljanje + delo ( ne samo za zaposlitev) + prave človekove vrednote)

Priporočila ministrstvu za naslednje programsko obdobje

 • Krajši eno ali dvo-dnevni programi za izobraževalce
 • Do 30 urna predavanja za zaposlene v podjetjih
 • Programi naj ne bodo preveč fiksirani, da se lahko še bolj prilagajajo določenim specifikam podjetij
 • Izobraževalne možnosti razširiti tudi na druge ciljne skupine zaposlenih (starostno neomejeno, ranljive skupine)
 • Izobraževanja naj ne bodo le za malo izobražene
 • Število ur naj ne bo vnaprej predpisano
 • Odgovornost glede udeležbe na izobraževanje ne sme biti zgolj na izobraževalnih ustanovah
 • Priprava specifičnih programskih usposabljanj za potrebe podjetja – tudi manjših
 • Podpiranje prodornih in malih podjetij, s.p.
 • Poenostavitev programov – preveč administracije za vključena podjetja
 • Srečevanje projektnih pisarn – izmenjava mnenj, izkušenj
 • Preveč socialne podpore – ljudem se ne splača delat; zmanjšanje pomoči zaposlenim, ki so sposobni delati
 • Pogoj za kandidiranje na razpisu – najmanj 3 programi postavljeni skupaj z lokalnim gospodarstvom z garancijo udeležbe
 • Vlaganje v mlade, da ne bo prihajalo do odhodov v tujino in bodo svoje znanje uporabili v slovenskih podjetjih in pripomogli k rasti gospodarstva.
 • Računalniški programi
 • Vlaganje v inovativnost
 • Ustvarjanje ustreznih pogojev za delo v podjetjih – pomoč pri ozaveščanju
 • Ozaveščanje širše javnosti o spremembah – demografskih, spodbujanje prilagajanja spremembam družbe, ozaveščanje o psihofizičnem zdravju
 • Že leta govorimo o deficitarnih poklicih ( oblikovalec kovin, orodjar, strugar)
 • Vsako leto – naj financira tako združevanje – srečevanje MDD +
 • Ministrstvo za gospodarstvo + MIZŠ, ter obvezno zraven ZRSZ
 • Borza projektnih idej v povezavi s konkretnimi razpisi na voljo v danem trenutku
 • Ne se kot pijanec plota držati nekih programov za kater vsi ( razen ACS in MIZŠ) vemo, da niso dovolj učinkoviti ( npr. UŽU, RPO )
 • Več stika z delavci – s prakso ; vidik vodstva je drugačen ( prisluhniti delavcem in njihovim potrebam)
 • Nadaljevati z delom sklada RS za razvoj kadrov
 • Spodbujanje mladih za vpise v poklicne šole, popularizacija dela – delo kot vrednota, zmanjšanje vpisa v gimnazije, ukiniti neuporabne fakultete.
 • Razvoj kompetenc za krožno gospodarstvo ( glej predstavitve Martine, Snaga Maribor)
 • Olajšave za podjetja, ki izobražujejo kader
 • Denar za izobraževanje dati direktno podjetju in ne posredniku, ki niti ne ve kako se lotiti zadeve.
 • Sofinanciranje usposabljanja izvajalcev v tujini za področja, kjer ni dovolj znanja pri nas ( npr: industrija G.O, Digitalizacija, avtomatizacija, …)
 • Vložki v opremo in neodvisne kompetenčne centre, kjer bi se lahko usposabljali za tehnologije: CNC stroji, robotizacija, prilagoditev poslovnih modelov
 • Več podobnih srečanj

Katere programe moramo izvajati in kako jih lahko čimbolj prilagodimo potrebam posameznika in podjetja

 • Tečaji tujih jezikov ( tudi kitajščine in ruščine)
 • Tečaji mehkih kompetenc ( sodelovanje, komunikacija, klima v podjetju)
 • Tečaji tudi za zaposlene 25 – 45 let, ki največ dajejo državi in nimajo dosti brezplačnih možnosti, hkrati pa nimajo dosti financ za dodatno izobraževanje
 • Nadgradnja specifičnih poklicnih kompetenc
 • Dvig izobrazbe
 • Boljša promocija
 • Programi za vodstveni kader podjetij
 • Programe sestaviti v partnerstvu s podjetji
 • Mentorstvo, uvajanje v delo, vajeništvo ; štipendiranje srednješolskega izobraževanja v poklicih
 • Skrb za zdravje in varnost pri delu
 • Javna dela
 • Več sodelovanja gospodarstva in izobraževanja odraslih
 • Računalniška znanja
 • Krajši programi 20 – 50 ur
 • Krajše »tailor made« programe narejene po meri gospodarstva
 • Spodbujanje deficitarnih poklicev
 • Kompetenčni centri za kadre naj se še krepijo – morajo biti zasidrani na potrebah podjetij in njihovih zaposlenih. Potrebna je dolgoročna podpora s strani države, da ta naveza med podjetji zaživi.
 • Vseživljensko učenje

Dostopnost