Mednarodno sodelovanje v okviru EAEA (Evropsko združenje za izobraževanje odraslih)

Mednarodno sodelovanje

Skupni cilji so:

 • vseživljenjsko učenje in mobilnost,
 • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja,
 • zaposlovanje in digitalizacija, prehod v IV. industrijsko revolucijo,
 • promoviranje enakosti, socialne povezanosti in aktivnega državljanstva,
 • migrantske in demografske spremembe,
 • spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetniškega razmišljanja na vseh stopnjah izobraževanja ter usposabljanja,
 • vpliv na evropsko politiko,pregled politik v IO po posameznih državah,
 • izmenjava izkušenj,
 • pregled možnosti sodelovanja in povezovanja,
 • pregled možnosti in sodelovanja pri skupnih projektih (tako transnacionalnih kot projektov, prijavljenih neposredno v Bruselj).

Cilji naloge in pristopi za njihovo doseganje

Cilji aktivnosti so:

 • EAEA – obveščati članice EAEA o primerih dobrih praks in stanju na področju IO v Sloveniji, EAEA – izboljšati obveščenost članic ZLUS, ostalih organizacij za IO in širše javnosti o dogodkih na ravni EU in dobrih praksah članic EAEA,
 • EAEA – iskanje partnerjev med člani EAEA za sodelovanje pri mednarodnih projektih,
 • EAEA – sodelovanje z vodstvom in članicami EAEA,
 • EAEA – osredotočenost na projekte, ki vključujejo starejše, nižje kvalificirane zaposlene, in projekte s področja medgeneracijskega sodelovanja in razumevanja, demografskih sprememb ter migrantske problematike,
 • EAEA – slediti akcijam New skill agenda for Europe,
 • EAEA – vplivati na evropsko politiko glede prioritet na področju vseživljenjskega izobraževanja.

Opis vsebine

ZLUS je leta 2015 postal polnopravni član EAEA, krovnega združenja organizacij za izobraževanje odraslih, ki zajema preko 123 organizacij za izobraževanje odraslih, delujočih v 42 državah,vključen pa je v več platform za IO. EAEA je bila ustanovljena leta 1953, njena ključna naloga pa je zastopanje interesov izobraževalcev odraslih in udeležencev izobraževanj na evropski ter svetovni ravni. Poglavitne naloge EAEA so: zagovorništvo, še posebej, kar zadeva politiko neformalnega izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, sodelovanje z državnimi in regionalnimi oblastmi, mnogimi nevladnimi organizacijami z mednarodnim ali državnim dometom, dejavno članstvo v evropskih združenjih in platformah ter zastopanje civilne družbe v delovnih skupinah in na konferencah Evropske komisije; izdaja publikacij, poročil, priročnikov ter kratkih informacij o aktualnih dogajanjih v izobraževanju odraslih; podpora mreženja članic EAEA in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih v Evropi in po svetu, sodelovanje z nosilci odločitev na ravni EU ter drugimi raziskovalnimi in razvojnimi ustanovami, vključno z univerzami; povezovanje z lastnimi članicami kot nosilci ali partnerji v projektih Erasmus+.

EAEA nam zagotavlja tedenske informacije o situaciji na področju IO na evropski in svetovni ravni, ki jih bomo na ZLUS pregledali in posredovali članicam ZLUS. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani www.zlus.si in FB kanalu ZLUS ter bodo prosto dostopne vsem, ki si želijo bodisi sodelovati v evropskih projektih bodisi iskati evropske partnerje. ZLUS bo prav tako obveščal EAEA o primerih dobrih praks v Sloveniji in o situaciji v IO v Sloveniji. Preko EAEA bomo iskali partnerje za mednarodne projekte in se udeležili sestankov z vodstvom EAEA, ki bodo potekali v Sloveniji ali v tujini. Letno srečanje EAEA bo junija 2019 na Danskem. Evropa je pred sprejetjem proračuna za naslednje programsko obdobje do leta 2030. Članice EAEA se bomo tako na evropski kot na domači ravni zavzemale, da je vseživljenjsko učenje ena od prioritetnih tem. Dodaten fokus bo tudi na projektih, ki vključujejo starejše in nižje kvalificirane zaposlene, na medgeneracijskem sodelovanju in razumevanju, prehodu v IV. industrijsko revolucijo, migrantski problematiki ter zapornikih.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dostopnost

Share This