Mednarodno sodelovanje v okviru EAEA (Evropsko združenje za izobraževanje odraslih)

Mednarodno sodelovanje

Skupni cilji so:

 • vseživljenjsko učenje in mobilnost,
 • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja,
 • zaposlovanje in digitalizacija, prehod v IV. industrijsko revolucijo,
 • promoviranje enakosti, socialne povezanosti in aktivnega državljanstva,
 • migrantske in demografske spremembe,
 • spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetniškega razmišljanja na vseh stopnjah izobraževanja ter usposabljanja,
 • vpliv na evropsko politiko,
 • sodelovanje v programu “Gradimo mostove” skupaj s partnerji iz Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Kosova,
 • pregled politik v IO po posameznih državah,
 • izmenjava izkušenj,
 • pregled možnosti sodelovanja in povezovanja,
 • srečanje v Salzburgu z Zvezo avstrijskih ljudskih univerz (Volkshochschule), ogled ljudske univerze Salzburg,
 • predstavitev dejavnosti avstrijskih ljudskih univerz,
 • ogled primera dobre prakse – Ljudska univerza Salzburg (Volkshochschule Salzburg),
 • izmenjava izkušenj,
 • pregled možnosti in sodelovanja pri skupnih projektih (tako transnacionalnih kot projektov, prijavljenih neposredno v Bruselj).

Cilji naloge in pristopi za njihovo doseganje

Cilji aktivnosti so:

 • EAEA – obveščati članice EAEA o primerih dobrih praks in stanju na področju IO v Sloveniji, EAEA – izboljšati obveščenost članic ZLUS, ostalih organizacij za IO in širše javnosti o dogodkih na ravni EU in dobrih praksah članic EAEA,
 • EAEA – iskanje partnerjev med člani EAEA za sodelovanje pri mednarodnih projektih,
 • EAEA – sodelovanje z vodstvom in članicami EAEA,
 • EAEA – osredotočenost na projekte, ki vključujejo starejše, nižje kvalificirane zaposlene, in projekte s področja medgeneracijskega sodelovanja in razumevanja, demografskih sprememb ter migrantske problematike,
 • EAEA – slediti akcijam New skill agenda for Europe,
 • EAEA – vplivati na evropsko politiko glede prioritet na področju vseživljenjskega izobraževanja,
 • GRADIMO MOSTOVE – povezovanje in prenos dobrih praks med bivšimi jugoslovanskimi republikami,
 • GRADIMO MOSTOVE – iskanje partnerjev, priprava skupnih projektov, sodelovanje,
 • GRADIMO MOSTOVE – vplivanje na nacionalne politike o pomembnosti vseživljenjskega učenja,
 • SREČANJE Z AVSTRIJSKIMI LJUDSKIMI UNIVERZAMI – iskanje partnerjev, priprava skupnih projektov, sodelovanje,
 • OGLED LU Salzburg – ogled LU Salzburg, prikaz programov in financiranja LU Salzburg.

Nalogo bomo dosegali s (z):

 • tedenskim pregledom e-novic organizacije EAEA,
 • analizo novic in obveščanjem ostalih LU o aktualnem dogajanju na področju IO,
 • aktivnim sodelovanjem in predlogi, naslovljenimi na EAEA organizacijo s strani ZLUS,
 • obveščanjem širše javnosti o aktualni problematiki preko spletne strani zlus.si in FB ZLUS,
 • pripravo predlogov za matično ministrstvo,
 • sodelovanjem na različnih dogodkih, organiziranih s strani EAEA,
 • aktivnim programskim sodelovanjem na konferenci/simpoziju “Gradimo mostove”,
 • navezovanjem stikov z ostalimi sodelujočimi na konferenci “Gradimo mostove”,
 • pripravo in obveščanjem matičnega ministrstva,
 • obisom LU Salzburg in pregledom delovanja LU,
 • srečanjem z avstrijskim vodstvom LU v Salzburgu.

Opis vsebine

ZLUS je leta 2015 postal polnopravni član EAEA, krovnega združenja organizacij za izobraževanje odraslih, ki zajema preko 123 organizacij za izobraževanje odraslih, delujočih v 42 državah,vključen pa je v več platform za IO. EAEA je bila ustanovljena leta 1953, njena ključna naloga pa je zastopanje interesov izobraževalcev odraslih in udeležencev izobraževanj na evropski ter svetovni ravni. Poglavitne naloge EAEA so: zagovorništvo, še posebej, kar zadeva politiko neformalnega izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, sodelovanje z državnimi in regionalnimi oblastmi, mnogimi nevladnimi organizacijami z mednarodnim ali državnim dometom, dejavno članstvo v evropskih združenjih in platformah ter zastopanje civilne družbe v delovnih skupinah in na konferencah Evropske komisije; izdaja publikacij, poročil, priročnikov ter kratkih informacij o aktualnih dogajanjih v izobraževanju odraslih; podpora mreženja članic EAEA in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih v Evropi in po svetu, sodelovanje z nosilci odločitev na ravni EU ter drugimi raziskovalnimi in razvojnimi ustanovami, vključno z univerzami; povezovanje z lastnimi članicami kot nosilci ali partnerji v projektih Erasmus+.

EAEA nam zagotavlja tedenske informacije o situaciji na področju IO na evropski in svetovni ravni, ki jih bomo na ZLUS pregledali in posredovali članicam ZLUS. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani www.zlus.si in FB kanalu ZLUS ter bodo prosto dostopne vsem, ki si želijo bodisi sodelovati v evropskih projektih bodisi iskati evropske partnerje. ZLUS bo prav tako obveščal EAEA o primerih dobrih praks v Sloveniji in o situaciji v IO v Sloveniji. Preko EAEA bomo iskali partnerje za mednarodne projekte in se udeležili sestankov z vodstvom EAEA, ki bodo potekali v Sloveniji ali v tujini. Letno srečanje EAEA bo junija 2019 na Danskem. Evropa je pred sprejetjem proračuna za naslednje programsko obdobje do leta 2030. Članice EAEA se bomo tako na evropski kot na domači ravni zavzemale, da je vseživljenjsko učenje ena od prioritetnih tem. Dodaten fokus bo tudi na projektih, ki vključujejo starejše in nižje kvalificirane zaposlene, na medgeneracijskem sodelovanju in razumevanju, prehodu v IV. industrijsko revolucijo, migrantski problematiki ter zapornikih.

ZLUS že tretje leto aktivno sodeluje v programu “Gradimo mostove”. Namen programa je, da skupaj s partnerji iz Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Kosova izmenjujemo izkušnje, preučujemo možnosti sodelovanja in povezovanja. Prav tako želimo s skupnimi zaključki motivirati politiko, da se zaveda pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja. S strani Slovenije v programu sodelujeta še Andragoški center Slovenije in Andragoško društvo. Ljudske univerze sodelujemo v programskem delu; leta 2018 smo predstavljali ESS projekta Dvig splošnih in poklicnih kompetenc in Svetovanje za zaposlene (Bojan Hajdinjak, ASAEC, Slovenia (hall 5) – Operational Implementation of the Project Competencies and Counselling).

Obisk LU Salzburg. Aprila ali maja bomo ljudske univerze (predvidoma 15 ljudskih univerz iz Slovenije) obiskale LU Salzburg in si ogledale programsko ponudbo LU Salzburg, večgeneracijski center, delo z migranti in priseljenci ter način financiranja s strani regije Salzburg. Ljudska univerza Salzburg je ena večjih LU v Avstriji. Pokriva regijo Salzburg in samo mesto Salzburg. Na leto ponuja preko 7.500 različnih tečajev in delavnic. Prvi dan obiska se bomo srečali s predstavniki avstrijske zveze ljudskih univerz (predsednik in generalni sekretar zveze) ter direktorji obmejnih ljudskih univerz. Namen skupnega sestanka je poglobljeno sodelovanje na različnih projektih in programih. V naslednjih letih pa je želja pregled politike Avstrije in Slovenije, iskanje skupnih točk, skupno sodelovanje v EAEA in zagovarjanje politike vseživljenjskega učenja ter evropskega teritorialnega povezovanja.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Share This