Mednarodni projekti

Ljudske univerze sodelujemo tudi pri mednarodnih projektih s katerimi omogočamo izmenjavanje dobrih praks, implementiranje novih metod in širjenje obzorij.
Sodelujemo predvsem v projektih Erasmus + KA1 in KA2.

KA1

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter ne nazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

Mobilnost v izob. odraslih (KA104)

Za slovenske organizacije, ki so aktivne na področju splošnega izobraževanja odraslih.

V okviru projektov mobilnosti, ki lahko trajajo 1 ali 2 leti, organizacije lahko zaprosijo za dotacijo za izvedbo naslednjih aktivnosti osebja:

 • izvedba poučevanja/usposabljanja na sorodni organizaciji v tujini,
 • usposabljanje osebja v tujini (udeležba na strukturiranem tečaju ali izobraževalnem dogodku, izvedba sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) in drugo).

 

KA2

Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so kakor koli dejavne oz. povezane z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem.

Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, sisteme VIZ in tudi na posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti morajo na sistemski ravni sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi).
Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Ključni ukrep 2 omogoča prijavo decentraliziranih projektov, kjer prijavitelji sodelujejo z nacionalno agencijo v svoji državi, ter centraliziranih projektov, kjer sodelovanje poteka z Izvajalsko agencijo na evropski ravni.

Partnerstva v izobraževanju odraslih

Partnerstva na področju izobraževanja odraslih v programu Erasmus+ se morajo osredotočiti na problematiko splošnega izobraževanja odraslih. Za lažje razumevanje in umeščanje vsebin si preberite Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20). Vodilo za umeščanje vsebin naj bo prvo prednostno področje.

Prednostne naloge na področju izobraževanja odraslih so:

 • izvajanje strategij za izboljšanje osnovnih spretnosti in znanj odraslih,
 • informiranje o dostopu do storitev za izobraževanje odraslih,
 • razvoj kompetenc učnega osebja,
 • evalvacija učinkovitosti politik na področju izobraževanja odraslih.

Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih lahko trajajo od 12 do 36 mesecev in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v izobraževanju odraslih v sodelujočih državah.

Aktivnosti lahko vključujejo:

 • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za učeče se odrasle, osebje in organizacije s področja izobraževanja odraslih,
 • zagotavljanje prilagodljivih možnosti za učeče se odrasle, vključno s priznavanjem predhodnega učenja,
 • izboljšanje dostopa do izobraževanja za odrasle,
 • pospeševanje priznavanja in certificiranja veščin in kompetenc,
 • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so kombinirana mobilnost učečih se odraslih, skupna usposabljanja osebja in poučevanje in usposabljanje.

Dostopnost

Share This