ZAKLJUČKI KONFERENCE

 1. Katera znanja bodo potrebovali zaposleni in podjetja v bližnji prihodnosti?

 • Nabor splošnih in poklicnih kompetenc – specifična, krajša znanja za opravljanje določenih del / poklicev
 • Znanja mehkih kompetenc ( komunikacija, timsko delo, reševanje konfliktov )
 • Operativna, tehniška znanja, ki jih je možno hitro pridobiti ( poklicna)
 • Znanja za kvalitetnejše, zdravo življenje ( posledice preobremenjenosti, obvladovanje stresa, osebni menedžment)
 • Kompetenca: krožno gospodarjenje, prilagodljivost, učljivost
 • Vlaganja v praktično delo
 • Vodja s srcem – vodja, ki jim je mar
 • Ozaveščanje o njihovem primanjkljaju in izobraževanje na to temo; specializacija znanj za konkretno delo
 • Sposobnost prepoznavanja potreb zaposlenih ter uporaba sredstev za motivacijo zaposlenih
 • Multi tasking
 • Računalniška znanja (digitalizacija, IKT )
 • Skrb in nega za bolne in ostarele ( bolničarji, medicinske sestre, socialni oskrbovanci na domu)
 • Obvladovanje sprememb, prilagajanje
 • Prešolanje obstoječega kadra
 • Ekološka znanja
 • Poklici s področja naravoslovja
 • Jeziki
 • Dodatna prodaja
 • Vzgajanje staršev za odgovornost, pošteno delo,..
 • Kako biti več funkcionalno mobilen znotraj istega ali različnih podjetij
 • Preskok na drugačen način razmišljanja ( motivacija za usposabljanje + delo ( ne samo za zaposlitev) + prave človekove vrednote)

 

 1. Katere programe moramo izvajati in kako jih lahko čimbolj prilagodimo potrebam posameznika in podjetja

 • Tečaji tujih jezikov ( tudi kitajščine in ruščine)
 • Tečaji mehkih kompetenc ( sodelovanje, komunikacija, klima v podjetju)
 • Tečaji tudi za zaposlene 25 – 45 let, ki največ dajejo državi in nimajo dosti brezplačnih možnosti, hkrati pa nimajo dosti financ za dodatno izobraževanje
 • Nadgradnja specifičnih poklicnih kompetenc
 • Dvig izobrazbe
 • Boljša promocija
 • Programi za vodstveni kader podjetij
 • Programe sestaviti v partnerstvu s podjetji
 • Mentorstvo, uvajanje v delo, vajeništvo ; štipendiranje srednješolskega izobraževanja v poklicih
 • Skrb za zdravje in varnost pri delu
 • Javna dela
 • Več sodelovanja gospodarstva in izobraževanja odraslih
 • Računalniška znanja
 • Krajši programi 20 – 50 ur
 • Krajše »tailor made« programe narejene po meri gospodarstva
 • Spodbujanje deficitarnih poklicev
 • Kompetenčni centri za kadre naj se še krepijo – morajo biti zasidrani na potrebah podjetij in njihovih zaposlenih. Potrebna je dolgoročna podpora s strani države, da ta naveza med podjetji zaživi.
 • Vseživljensko učenje

 

 1. Priporočila ministrstvu za naslednje programsko obdobje

  • Krajši eno ali dvo-dnevni programi za izobraževalce
  • Do 30 urna predavanja za zaposlene v podjetjih
  • Programi naj ne bodo preveč fiksirani, da se lahko še bolj prilagajajo določenim specifikam podjetij
  • Izobraževalne možnosti razširiti tudi na druge ciljne skupine zaposlenih (starostno neomejeno, ranljive skupine)
  • Izobraževanja naj ne bodo le za malo izobražene
  • Število ur naj ne bo vnaprej predpisano
  • Odgovornost glede udeležbe na izobraževanje ne sme biti zgolj na izobraževalnih ustanovah
  • Priprava specifičnih programskih usposabljanj za potrebe podjetja – tudi manjših
  • Podpiranje prodornih in malih podjetij, s.p.
  • Poenostavitev programov – preveč administracije za vključena podjetja
  • Srečevanje projektnih pisarn – izmenjava mnenj, izkušenj
  • Preveč socialne podpore – ljudem se ne splača delat; zmanjšanje pomoči zaposlenim, ki so sposobni delati
  • Pogoj za kandidiranje na razpisu – najmanj 3 programi postavljeni skupaj z lokalnim gospodarstvom z garancijo udeležbe
  • Vlaganje v mlade, da ne bo prihajalo do odhodov v tujino in bodo svoje znanje uporabili v slovenskih podjetjih in pripomogli k rasti gospodarstva.
  • Računalniški programi
  • Vlaganje v inovativnost
  • Ustvarjanje ustreznih pogojev za delo v podjetjih – pomoč pri ozaveščanju
  • Ozaveščanje širše javnosti o spremembah – demografskih, spodbujanje prilagajanja spremembam družbe, ozaveščanje o psihofizičnem zdravju
  • Že leta govorimo o deficitarnih poklicih ( oblikovalec kovin, orodjar, strugar)
  • Vsako leto – naj financira tako združevanje – srečevanje MDD + Ministrstvo za gospodarstvo + MIZŠ, ter obvezno zraven ZRSZ
  • Borza projektnih idej v povezavi s konkretnimi razpisi na voljo v danem trenutku
  • Ne se kot pijanec plota držati nekih programov za kater vsi ( razen ACS in MIZŠ) vemo, da niso dovolj učinkoviti ( npr. UŽU, RPO )
  • Več stika z delavci – s prakso ; vidik vodstva je drugačen ( prisluhniti delavcem in njihovim potrebam)
  • Nadaljevati z delom sklada RS za razvoj kadrov
  • Spodbujanje mladih za vpise v poklicne šole, popularizacija dela – delo kot vrednota, zmanjšanje vpisa v gimnazije, ukiniti neuporabne fakultete.
  • Razvoj kompetenc za krožno gospodarstvo ( glej predstavitve Martine, Snaga Maribor)
  • Olajšave za podjetja, ki izobražujejo kader
  • Denar za izobraževanje dati direktno podjetju in ne posredniku, ki niti ne ve kako se lotiti zadeve.
  • Sofinanciranje usposabljanja izvajalcev v tujini za področja, kjer ni dovolj znanja pri nas ( npr: industrija G.O, Digitalizacija, avtomatizacija, …)
  • Vložki v opremo in neodvisne kompetenčne centre, kjer bi se lahko usposabljali za tehnologije: CNC stroji, robotizacija, prilagoditev poslovnih modelov
  • Več podobnih srečanj

 

POROČILO