KC0_2792

Kako je lahko moja kariera moja izbira

Trg dela zahteva fleksibilnega posameznika, ki se zna hitro prilagajati na spremenjeno delovno okolje. Danes smo priča hitremu razvoj gospodarskega, tehnološkega in delovnega okolja, ki terja od zaposlenih nenehno prilagajanje, poglabljanje in nadgrajevanje znanj in kompetenc. Tako kot se mora znati organizacija nenehno in hitro prilagajati razmeram na globalnem trgu, se morajo tudi zaposleni. Zato je pomembno, da je posameznik sposoben prilagajanja, sprejemanja sprememb ter se je pripravljen in se zna učiti. Le tak posameznik bo lahko ohranil delovno mesto oz. si izboljšal  položaj na trgu dela.

Z aktivnim pristopom k načrtovanju kariere in izboljšanjem temeljnih znanj in spretnosti, razvijanjem socialnih in komunikacijskih spretnosti, podjetnosti in samoiniciativnosti ter z učenjem učenja lahko posameznik postane bolj prilagodljiv in si izboljša svoj položaj na trgu dela.

Program neformalnega izobraževalnega programa si lahko prenesete TUKAJ.

 

KC0_2792

Srečal sem se z osebo z demenco, kaj zdaj?

Demografske spremembe v družbi z vse večjim deležem starejših nad 65 let in veliko povečanje populacije 85 let, narekujejo večje in bolj specifične potrebe ljudi po socialni in zdravstveni obravnavi v domači oskrbi, skupnostni obravnavi in v institucionalnem okolju, saj statistični podatki kažejo da je v Sloveniji 1. 1. 2017 živelo 18,9 % oseb starih 65 let ali več, ob tem da sta se indeks staranja in funkcionalna odvisnost starostnikov zvišala.

Program usposabljanja si lahko prenesete TUKAJ!

Gradivo si lahko prenesete TUKAJ!

KC0_2792

Brezplačna izobraževanja za brezposelne

Nenehni napredek v tehnologiji in programski opremi, poslovno sodelovanje s tujino ter porast turizma v našem okolju zahtevajo kompetence na področju znanja tujih jezikov in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako za delo kot za samostojno učenje in napredovanje. Z dvigom omenjenih kompetenc se iskalcem zaposlitve povečajo zaposljivost, mobilnost in osebnostni razvoj. S tem se poveča tudi njihovo aktivno delovanje v sodobni družbi in vključenost v vseživljenjsko učenje.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je februarja 2017 znašala 10,9 odstotkov, v istem mesecu v Kočevju 20,6 odstotkov (vir podatkov: ZRSZ). Visoke številke brezposelnosti v naši regiji so vplivale na odločitev, da so se na Ljudski univerzi Kočevje pridružili konzorciju z vodilnim partnerjem Cene Štupar – CILJ in na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili sredstva za izvedbo brezplačnih jezikovnih in računalniških programov ter programa priprav na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka. Ciljna skupina so bile brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so bile napotene na izobraževanja.

Udeleženci so razvili in dvignili splošne jezikovne kompetence in kompetence IK tehnologije, ki jih bodo potrebovali na delovnih mestih zaradi potreb na trgu dela. Glede na raziskavo EU iz leta 2012 več kot polovica zaposlenih v Evropi uporablja tuji jezik na delovnem mestu oz. imajo zaradi znanja tujega jezika boljšo zaposlitev (Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-679_sl.htm).

V obdobju od aprila do oktobra 2017 so na Ljudski univerzi Kočevje izvedli deset programov: osvežitveni tečaj angleščine na ravni A2, tečaj angleščine na ravni B1, dva tečaj nemščine na ravni A1 in en tečaj na ravni A2, dva osnovna tečaja Excel, osnovni tečaj Word, javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle in priprave na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

http://www.lu-kocevje.si/brezplacna-izobrazevanja-za-brezposelne/

 

KC0_2792

Mednarodna konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih

Na dvodnevni 3. mednarodni konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih (http://pro.acs.si/gm2017) v Skopju je sodelovala tudi  6-članska slovenska delegacija, med njimi tudi predstavnici ZLUS, direktorici Ljudske univerze Ajdovščina in Ljudske univerze Ptuj.

Konferenca je bila namenjena pregledu aktualnega stanja v izobraževanju odraslih v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, v Makedoniji, na Kosovem, v Sloveniji in Srbiji. O tem, kaj je novega na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji sta predstavila predstavnika Andragoškega centra Slovenije mag. Zvonka Pangerc Pahernik in mag. Peter Beltram.

V drugem dnevu so se zvrstile različne tematske delavnice, kjer so si prisotni izmenjali izkušnje, mnenja, ideje ter dobre prakse, ki jim bodo koristili pri njihovem nadaljnjem delu. Sledilo je neformalno druženje in priložnost za navezovanje stikov z drugimi organizaciji.