Izkušnje Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze s svetovanjem in izobraževanjem obsojencev kazni zapora

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (v nadaljevanju: AZM-LU) je v zadnjem desetletju izvedel številne izobraževalne in svetovalne aktivnosti za obsojence kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor. V prostorih zapora so tako organizirali oddelek osnovnošolskega izobraževanja odraslih, dve skupini Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, tri skupine programa splošnega neformalnega izobraževanja Skok v svobodo umetnosti, študijski krožek na temo spoznavanja likovnih tehnik ipd. Aktivnosti so bile izvedene s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in velikokrat tudi Evropskega socialnega sklada. V letih 2009-2011 je potekal tudi projekt RES_ZA Resocializacija zapornikov: s postpenalno obravnavo na trg dela. Obsojence kazni zapora smo obiskali z grškimi umetniki v sklopu mednarodnega projekta Art Farers.

Daljšo in bolj kontinuirano aktivnost so organizirali v sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja (MIZŠ in ESS), kjer so v času od 2008 do 2012 izvajali poglobljeno skupinsko svetovanje. Izvedli so več kot 360 ur neposrednega svetovalnega dela za več kot 90 oseb na prestajanju zaporne kazni. Skupinsko svetovanje je obsegalo temeljne socialne spretnosti (komunikacijske spretnosti, reševanje konfliktov, vzdrževanje konstruktivnih odnosov v ožjem in širšem okolju), samospoznavanje, prepoznavanje lastnih potreb ipd. Končni rezultat projekta je bil pisni zbir svetovalnih pristopov za skupinsko svetovanje osebam na prestajanju kazni zapora. Po izteku aktivnosti so z aktivnostmi nadaljevali z individualnim svetovanjem v sklopu Svetovalnega središča Maribor na AZM-LU. V zadnjih dveh letih izvajajo v zavodu za prestajanje kazni zapora delavnice postpenalne obravnave, ki potekajo kot skupinska oblika informiranja in svetovanja za osebe pred bližajočim se odhodom na prostost. V delavnicah predstavljajo izobraževalne in učne možnosti v širšem lokalnem okolju, predstavljajo pravila priprave europass-življenjepisa ter iskanje informacij o zaposlitvenih možnostih. V letu 2017 so izvedli dve delavnici postpenalne obravnave, v letu 2018 pa načrtujejo izvedbo treh, od tega so že izvedli dve.

 

Trenutne izobraževalne aktivnosti

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza se je s prijavo na razpis Ministrstva za pravosodje v letu 2016 vključil v vseslovenski partnerski izobraževalni projekt izvedbe nacionalnih poklicnih kvalifikacij in delovne terapije, ki ga organizacije za izobraževanje odraslih izvajajo za zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora po vsej Sloveniji: »Izvajanje izobraževalnih programov, nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in delovnih terapij za zaprte osebe (2016-2019)«. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Zavod koordinira vse pogodbene aktivnosti s podizvajalci za Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor. Izvajajo pripravljalne tečaje in NPK preverjanja ter delovno terapijo.

 

V letu 2016 so izvedli priprave za NPK Viličarist; priprav se je udeležilo 12 oseb. NPK preverjanje je bilo izvedeno v organizaciji Razvojne agencije Kozjansko; uspešno ga je opravilo 10 udeležencev.

 

V letu 2017 smo zaključili z 90-urnimi pripravami za NPK Izdelovalec spletnih strani. V usposabljanje se je vključilo 7 obsojencev, ki z izjemo dveh niso imeli nobenih znanj ali izkušenj s področja izdelave spletnih strani. Dve osebi sta bili celo upokojeni in sta na usposabljanje prihajali iz odprtega oddelka v Rogozi. Na preverjanju je komisija presodila, da znanja po katalogu dosegajo štirje od sedmih kandidatov. Izpostavljajo, da je vseh sedem kandidatov samostojno izdelalo dve dinamični spletni strani, kar glede na vstopne pogoje oseb in težavne razmere, v katerih je usposabljanje potekalo v prostorih zapora, predstavlja velik uspeh.

 

Poseben, rehabilitacijsko zelo pomemben del projekta, je delovna terapija, ki je nepretrgoma, v dvomesečnih sklopih (40 do 50 ur vsaka dva meseca) potekala vse od septembra 2016. Obsojenci – v skupini jih je bilo povprečno od 5 do 8 – so se pod mentorstvom Andreje Kramberger, profesorice likovne vzgoje, preizkusili v raznovrstnih zanimivih ustvarjalnih tehnikah: kaligrafiji, izdelovanju predmetov iz fimo in das mase, tkanju različnih izdelkov iz volne, mozaiku, akvarelu oz. gvašu. Izdelovali so tudi uporabne predmete (vrečke, podstavke, darilne škatlice, nakit, voščilnice …), pletli venčke iz odpadnega papirja, ustvarjali izdelke iz odpadnega lesa. Na slikarskem platnu so ustvarjali v tehniki s papirnatimi robčki in akrilnimi barvami, iz lesa izdelali ptičje hišice, kozolce, okvirje za slike in še in še …

 

Z izdelki so najprej polepšali prostore zavoda, iz tega pa je zrasla ideja, da bi svoje delo pokazali tudi širši javnosti. Navdihujoče odprtje razstave, ki so jo obsojenci sami hudomušno poimenovali »Čuza art«, se je zgodilo 21. 6. 2018 v prostorih Hostla Pekarna in MC Pekarna Maribor.

 

V kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili sami, so obsojenci poudarili, da »ustvarjanje ni omejeno s pomanjkanjem svobode«, pač pa je aktivnost, ki človeku vdihne smisel tudi v najtežjih trenutkih. Ustvarjanje ne pozna ne zmagovalcev ne poražencev, napolni nas z zadovoljstvom in radostjo.

 

Razstavljeni izdelki obsojencev so lep in zgovoren dokaz, kako pomembno je ustvarjanje na njihovi poti do opolnomočenja, pozitivne podobe in duševnega zdravja.

 

 

Fotografije: Izdelki obsojencev kazni zapora Maribor; avtor fotografij: Mitja Florjanc, Visiual media d. o. o.